Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BETONSTAALVLECHTWERKEN GEBR. VAN HEMERT B.V.

1. Definities
In deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
ALGEMENE VOORWAARDEN: De hierna volgende Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Leverancier: Betonstaalvlechtwerken Gebr. van Hemert B.V. en met haar gelieerde maatschappijen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel Leverancier
AFNEMER: iedere natuurlijke persoon, contractuele vennootschap of rechtspersoon die Producten van Leverancier afneemt dan wel met wie Leverancier een Overeenkomst ter zake van levering en verkoop van de Producten en/of diensten aangaat of met wie Leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
OVEREENKOMST: Iedere Overeenkomst ter zake van de verkoop en levering van Producten door Leverancier, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.
PRODUCTEN: Alle door Leverancier krachtens Overeenkomst te leveren en/of geleverde Producten of te verlenen en/of verleende diensten.

2. Algemeen
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van koop, verkoop, montage en inleen van personeel die Leverancier aangaat, voor zover Leverancier daarbij als verkoper of dienstverlener optreedt. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes die Leverancier doet voor het aangaan van deze Overeenkomst.
2.2 Algemene inkoopvoorwaarden of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer worden door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.
2.3 Overeenkomsten komen slechts tot stand indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk met de toepassing van andere bedingen en/of voorwaarden heeft ingestemd.
2.4 Specifieke voorwaarden, nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen ten aanzien van een bepaalde Overeenkomst, zijn slechts op die Overeenkomst van toepassing, niet op enige ‘vervolg opdracht’, tenzij wederom nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Op eventuele vervolgopdrachten zijn de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

3. Offertes
3.1 Offertes binden Leverancier niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
3.2 Prijzen genoemd in de offerte van Leverancier gelden tot het daarin genoemde tijdstip.
3.3 Opdrachten en acceptaties van offertes door Afnemer gelden als onherroepelijk.
3.4 Leverancier is slechts gebonden, indien en zoals hij schriftelijk heeft aangegaan dan wel met de uitvoering is begonnen. Een door Leverancier gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.

4. Prijzen
4.1 Prijsopgaven van Leverancier binden haar niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In offertes opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. , vrachtkosten, verpakkingskosten, assurantie, innen uitvoerrechten en eventueel door de Overheid te heffen rechten en/of belastingen of heffingen.
4.2 Indien zich na tot stand komen van de Overeenkomst en voordat deze volledig is uitgevoerd, wijzigingen voordoen in kosten factoren van de Leverancier, in de ruimste zin genomen, kunnen deze worden doorberekend aan Afnemer met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften dienaangaande.
4.3 Leverancier behoudt zich nadrukkelijk het recht voor meerwerk in rekening te brengen, ook indien het meerwerk en de daarvoor in rekening te brengen prijs niet schriftelijk zijn overeengekomen. Op de meerwerkprijs zijn de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

5. Levertijd
5.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Door Leverancier opgegeven levertijden zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de levertijd van zodanige aard is, dat van Afnemer redelijkerwijs, niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Afnemer dient in dat geval Leverancier in gebreke te stellen waarbij tenminste een periode van drie weken in acht genomen dient te worden, waarbinnen Leverancier alsnog de mogelijkheid heeft de grond voor partiële ontbinding weg te nemen.

6. Levering en risico
6.1 Levering vindt plaats hetzij door overhandiging van de Producten in ons bedrijf aan de Afnemer, hetzij door het ter beschikking stellen van de Producten aan de vervoerder.
6.2 Na levering gaat het risico over op de Afnemer tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Tekeningen en berekeningen
7.1 Indien tekeningen of berekeningen, die betrekking hebben op de door de Leverancier te leveren producten, worden geproduceerd, behoeft de Leverancier niet eerder met de productie van de Producten aan te vangen dan nadat schriftelijke goedkeuring door Aannemer op de door Leverancier vervaardigde tekeningen en/of berekeningen is verstrekt.
7.2 Indien tekeningen en/of berekeningen door derden worden verstrekt, zal niet eerder met de productie worden aangevangen dan nadat deze zijn ontvangen en goedgekeurd door Afnemer en Afnemer daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Leverancier.

8. Betaling
8.1 Betalingen door Afnemer dienen zonder korting binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.2 Eventueel overeengekomen kortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen.
8.3 Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4 Indien de betalingstermijn is overschreden, is de Afnemer zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente + 1%, alsmede incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de daartoe door de Orde van Advocaten opgestelde tarieven.
8.5 Alvorens te presteren kan Leverancier een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling eisen voor Producten die op verzoek van Afnemer worden geproduceerd.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van de Producten, niettegenstaande de feitelijke aflevering gaat pas over op de Afnemer nadat deze alle vorderingen betreffende de leverantie aan Leverancier heeft voldaan.

10. Reclames
10.1 De geleverde Producten dienen door Afnemer te worden gecontroleerd. Eventuele klachten dient Afnemer binnen 24 uur na levering bij Leverancier te melden. Over deze klachten dient tevens binnen 48 uur schriftelijk te worden gereclameerd. Indien niet binnen deze termijn wordt gereclameerd worden de geleverde Producten geacht te zijn geaccepteerd.
10.2 Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid van de Producten zoals kwaliteit en afmeting, kan Afnemer slechts aanspraken jegens Leverancier ontlenen, voor zover het gebreken betreft die direct bij aflevering door Afnemer door middel van inspectie kunnen worden geconstateerd, indien Afnemer het bezwaar onmiddellijk (binnen 48 uur na levering) schriftelijk aan Leverancier meldt.
10.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijn door inspectie kunnen worden geconstateerd dienen binnen 8 dagen na constatering schriftelijk aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt. Ter zake van gebreken die na verloop van 1 jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer gereclameerd worden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Leverancier staat slechts in voor de kwaliteit van de door hem geleverde Producten indien en voor zover deze worden gebruikt en toegepast door ter zake kundige, Overeenkomstig de geldende- en gebruiksvoorschriften, onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
11.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
11.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijken in en/of discrepantie tussen kwaliteitseisen, die door Afnemer zijn gesteld en die door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.
11.4 Afnemer vrijwaart Leverancier volledig voor alle aanspraken van derden welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet) nakoming door Leverancier van verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met Afnemer.

12. Overmacht
Leverancier heeft het recht, indien zich tijdens uitvoering van de Overeenkomst omstandigheden voordoen, die al dan voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, de Overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten. Als voor overmacht in aanmerking komende  omstandigheden gelden onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, bedrijfsstoornis, bedrijfsonderbreking, in- en uitvoerverboden, verkeersstoringen, oorlog, werkstaking, alsmede het gebrekkig, dan wel niet tijdig leveren van zaken door toe Leveranciers van Leverancier.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1 Op alle geschillen over de door partijen gesloten Overeenkomst als mede over deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederland recht van toepassing.
13.2 De in het eerste lid bedoelde aangelegenheden zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats of statutaire-, dan wel feitelijke hoofdzetel van de Leverancier.